1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

The Shinobi World 101 (NARUTO AU): Section 3: Shinobi Groups | Entry 1 : Nadeshiko's 108 Star Maidens

by kyuukestu

kyuukestu A combination of The 108 Outlaws of the Marsh, Yamato Nadeshiko, & the Amazons
Description
Nadeshiko is a minor group of all-female shinobi who base themselves in the Land of Water. While not a Village in the realest sense, they are a small mercenary-like group of kunoichi, 108 strong, who occupy a neutral position among the shinobi villages. They will accept missions from any party, but the safety of their sister's is highly scrutized with each missions.

Nadeshiko possesses many unique quirks;

1) The members are nomadic, often scattered around the world, using messenger hawks to communicate.
2) It's customary that the kunoichi only marry a shinobi that manages to best them in combat, or an area they're exceptionally skilled in.
3) It's possible to hold dual loyalties to both Nadeshiko and another village, however, Nadeshiko's interests should take priority in decision making.
4) Each Rank in Nadeshiko holds a unique group of names that is passed down to successors.
5) A generally neutral stance is taken to conflicts that rage between shinobi countries.
6) Should two Nadeshiko meet as a result of being on opposite sides of a conflict, then both shall adopt a policy of non-interference.

Members

Absolute Star Rank ~ Heavenly/Earthly Star Rank [ Star Title ] : Nickname { Star Name | Courtesy Name } - True Name

36 Heavenly Spirits
1. ~ 1. [ Leader Star ] : Protector of Righteousness { Song Jiang | Song Qingci }
2. ~ 2. [ Strength Star ] : Jade Qilin { Lu Junyi |Lu Xiao }
3. ~ 3. [ Knowledge Star ] : Resourceful Star { Wu Yong | Wu Xinjie }
4. ~ 4. [ Leisure Star ] : Dragon in the Clouds { Gongsun Sheng | Gongsun Huang }
5. ~ 5. [ Brave Star ] : Bewildering Blade { Guan Sheng | Guan Ying } - Mudān Hua Wang
6. ~ 6. [ Majestic Star ] : Panther Head { Lin Chong | Lin Yingmei }
7. ~ 7. [ Fierce Star ] : Fiery Thunderbolt { Qin Ming | Qin Mingyue }
8. ~ 8. [ Prestige Star ] : Double Clubs { Huyan Zhou | Huyan Shuang }
9. ~ 9. [ Hero Star ] : Little Flying General { Hua Rong | Hua Wanyue }
10. ~ 10. [ Noble Star] : Little Whirlwind { Chai Jin | Chai Ling }
11. ~ 11. [ Wealth Star ] : Striking Hawk { Li Ying | Li Qingque }
12. ~ 12. [ Fulfillment Star ] : Lord of the Beautiful Beard { Zhu Tong | Zhu Manxiang }
13. ~ 13. [ Solitary Star ] : Flowery Monk { Lu Zhishen | Lu Shaqing }
14. ~ 14. [ Harm Star ] : Pilgrim { Wu Song | Wu Siyou }
15. ~ 15. [ Steadfast Star ] : General of Double Spears { Dong Ping | Dong Junqing }
16. ~ 16. [ Agile Star ] : Featherless Arrow { Zhang Qing | Zhang Bilou }
17. ~ 17. [ Dark Star ] : Blue Faced Beast { Yang Zhi | Yang Zijin }
18. ~ 18. [ Guardian Star ] : Gold Lancer { Xu Ning | Xu Jingshu }
19. ~ 19. [ Flight Star ] : Impatient Vanguard { Suo Chao | Suo Qingshuang }
20. ~ 20. [ Speed Star ] :
Magic Traveler { Dai Zong | Dai Xingyue }
21. ~ 21. [ Deviance Star ] : Red Haired Devil { Liu Tang | Liu Qing'er }
22. ~ 22. [ Killer Star ] : Black Whirlwind { Li Kui | L Longkui }
23. ~ 23. [ Minute Star ] : Nine Tattooed Dragons { Shi Jin | Shi Jinglun }
24. ~ 24. [ Investigative Star ] : Unrestrained { Mu Hong | Mu Qingying }
25. ~ 25. [ Defense Star ] : Winged Tiger { Lei Heng | Lei Yue }
26. ~ 26. [ Longevity Star ] : River Dragon { Li Jun | Li Xiangfei }
27. ~ 27. [ Sword Star ] : Pertinacious Celestial { Ruan Xiao'er | Ruan Jin'er } - Baiyan Lianhua
28. ~ 28. [ Balance Star ] : Boatman { Zhang Heng | Zhang Feiyu }
29. ~ 29. [ Guilt Star ] : Short-lived second brother { Ruan Xiaowu | Ruan Ping'er }
30. ~ 30. [ Damage Star ] : White stripe in the waves { Zhang Shun | Zhang Yuqi }
31. ~ 31. [ Defeat Star ] : Living King Yama { Ruan Xiaoqi | Ruan Mei'er }
32. ~ 32. [ Secure Star ] : Sick Guan Suo { Yang Xiong | Yang Luoshui }
33. ~ 33. [ Wisdom Star ] : Daredevil third brother { Shi Xiu | Shi Xiuxiu }
34. ~ 34. [ Savage Star ] : Double-headed Serpent { Xie Zhen | Xia Diao }
35. ~ 35. [ Crying Star ] : Twin-tailed Scorpion { Xie Bao | Xie Chan } - Koki'o Kānēshon
36. ~ 36. [ Skillful Star ] : Wanderer { Yang Qin | Yan Yizhen } - Sagisō Ajisai


72 Earthly Fiends
37. ~ 1. [ Leader Star ] : Resourceful Strategist { Zhu Wu | Zhu Sha }
38. ~ 2. [ Malignant Star ] :
Guardian of three Mountains { Huang Xin | Huang Mengrui }
39. ~ 3. [ Brave Star ] :
Sick Yuchi { Sun Li | Sun Yueying }
40. ~ 4. [ Prominence Star ] :
Ugly Prince Consort { Xuan Zan | Xuan Yungshang }
41. ~ 5. [ Magnificent Star ] :
Wood Dog of Well { Hao Siwen | Hao Bingxin }
42. ~ 6. [ Majestic Star ] :
General of a Hundred Victories { Han Tao | Han Qing }
43. ~ 7. [ Hero Star ] :
General of Heavenly vision { Peng Qi | Peng Fei }
44. ~ 8. [ Unique Star ] :
General of Sacred Water { Shan Tinggui | Shan Meng'er }
45. ~ 9. [ Fierce Star ] :
General of Holy Fire { Wei Dingguo | Wu Ranxin }
46. ~ 10. [ Literature Star ] :
Sacred Handed Scholar { Xian Rang | Xiao Qingyang }
47. ~ 11. [ Upright Star ] :
Iron Faced Magistrate { Pei Xuan | Pei Caixuan }
48. ~ 12. [ Wide Star ] :
Golden Wings Brushing against the Clouds { Ou Peng | Ou Xiaomeng }
49. ~ 13. [ Whole Star ] :
Fiery eyed Suan Ni { Deng Fei | Deng Rongxin }
50. ~ 14. [ Strong Star ] :
Multicolored Tiger { Yan Shun | Yan linglong }
51. ~ 15. [ Dark Star ] :
Multicolored Leopard { Yang Lin | Yang Lin }
52. ~ 16. [ Assist Star ] :
Heaven Shaking Thunder { Ling Zhen | Ling Feixue }
53. ~ 17. [ Meet Star ] :
Divine Mathematician { Jiang Jing | Jiang Shuishui }
54. ~ 18. [ Aid Star ] :
Little Marquis of Wen { Lu Fang | Lu Fang }
55. ~ 19. [ Help Star ] :
Comparable to Rengui { Guo Sheng | Guo Xue }
56. ~ 20. [ Efficacious Star ] :
Divine Physician { An Daoquan | An Suwen }
57. ~ 21. [ Beast Star ] :
Purple Bearded Count { Huangfu Duan | Huangfu Youyan }
58. ~ 22. [ Minute Star ] :
Stumpy Tiger { Wang Ying | Wang Ying }
59. ~ 23. [ Bright Star ] :
Ten Feet of Blue { Hi Sanniang | Hu Niangzi }
60. ~ 24. [ Savage Star ] :
God of Death { Bao Xu | Bao Xiaoyu }
61. ~ 25. [ Correct Star ] :
Demon King of Chaos { Fan Rui | Fan Ming }
62. ~ 26. [ Wild Star ] :
Hairy Star { Kong Ming | Kong Si }
63. ~ 27. [ Crazy Star ] :
Lonely Fire Star { Kong Liang | Kong Nian }
64. ~ 28. [ Flying Star ] :
Eight-armed Nezha { Xiang Chong | Xiang Nongmei }
65. ~ 29. [ Walking Star ] :
Sky Soaring Great Sage { Li Gun | Li Shuangfei }
66. ~ 30. [ Skillful Star ] :
Jade armed Craftsman { Jin Dajian | Jin Qiongyu } - Hisui Yasotoro
67. ~ 31. [ Bright Star ] :
Iron Flute Deity { Ma Lin | Ma Xioaxioa }
68. ~ 32. [ Forward Star ] :
Dragon Emerging from a Cave { Tong Wei | Tong Hua }
69. ~ 33. [ Retreating Star ] :
River Churning Clam { Tong Meng | Tong Yao }
70. ~ 34. [ Full Star ] :
Jade Flagpole { Meng Kang | Meng Hudie }
71. ~ 35. [ Succeed Star ] :
Long-armed Ape { Hou Jian | Hou Roulan }
72. ~ 36. [ Complete Star ] :
Stream leaping tiger { Chen Da | Chen Zhanlu }
73. ~ 37. [ Latent Star ] :
White Flower Serpent { Yang Chun | Yang Yiliu }
74. ~ 38. [ Different Star ] :
Fair Skinned Gentleman { Zheng Tianshou | Zheng Yanran }
75. ~ 39. [ Manage Star ] :
Nine-tailed turtle { Tao Zongwang | Tao Zongwang }
76. ~ 40. [ Handsome Star ] :
Iron Fan { Song Qing | Song Qinghua }
77. ~ 41. [ Music Star ] :
Iron whistle { Yue He | Yue He }
78. ~ 42. [ Victorious Star ] :
Flowery Necked Tiger { Gong Wang | Gong Wuyuan }
79. ~ 43. [ Speed Star ] :
Arrow-hit tiger { Ding Desun | Ding Wanjing }
80. ~ 44. [ Guardian Star ] :
Little restrained { Mu Chun | Mu Duiying }
81. ~ 45. [ Ji Star ] :
Knife-Wielding Demon { Cao Zheng | Cao Zheng }
82. ~ 46. [ Devil Star ] :
Giant in the Clouds { Song Wan | Song Jia }
83. ~ 47. [ Demon Star ] :
Touching the Sky { Du Qian | Du Yunxiang }
84. ~ 48. [ Tranquil Star ] :
Sick Tiger { Xue Yong | Xue Mingxi }
85. ~ 49. [ Concealment Star ] :
Golden-eyed Tiger Cub { Shi En | Shi En }
86. ~ 50. [ Remote Star ] :
Tiger slaying general { Li Zhong | Li Yan }
87. ~ 51. [ Empty Star ] :
Little
Conqueror { Zhou Tong | Zhou Ziyun }
88. ~ 52. [ Solitary Star ] :
Gold Coin Spotted Leopard { Tang Long | Tang Lianxin } - Asago Kagutsuchi
89. ~ 53. [ Complete star ] :
Demon Face { Du Xing | Du Yunxiang }
90. ~ 54. [ Short Star ] :
Forest Emerging Dragon { Zou Yuan | Zou Qi }
91. ~ 55. [ Horn Star ] :
Single Horned Dragon { Zou Run | Zou Ke }
92. ~ 56. [ Prisoner Star ] :
Dry Land Alligator { Zhu Gui | Zhu Gui }
93. ~ 57. [ Hidden Star ] :
Sneering Tiger { Zhu Fu | Zhu Qianrou }
94. ~ 58. [ Level Star ] :
Iron Arm { Cai Fu | Cai Xinzi }
95. ~ 59. [ Harm Star ] :
Stalk of Flower { Cai Qing | Cai Yunzhen }
96. ~ 60. [ Slave Star ] :
Life taking Judge { Li Li | Li Bailian }
97. ~ 61. [ Detective star ] :
Green Eyed Tiger { Li Yun | Li Yun }
98. ~ 62. [ Evil Star ] :
Faceless { Jiao Ting | Jiao Ruoxue }
99. ~ 63. [ Ugly Star ] :
Stone General { Shi Yong | Shi Meng }
100. ~ 64. [ Number Star ] :
Little Yuchi { Sun Xin | Sun Xinyue }
101. ~ 65. [ Yin Star ] :
Female Tiger { Gu Dasao | Gu Tong }
102. ~ 66. [ Execute Star ] :
Gardener { Zhang Qing | Zhang Xiao }
103. ~ 67. [ Strong Star ] :
Female Yaksha { Sun Erniang | Sun Meiniang }
104. ~ 68. [ Inferior Star ] :
Living Goddess of Lightning { Wang Dingliu | Wang Jingzhi }
105. ~ 69. [ Health Star ] :
God of the Dangerous Road { Yu Baosi | Yu Yuandan }
106. ~ 70. [ Rat Star ] :
Daylight Rat { Bai Sheng | Bai Yutang }
107. ~ 71. [ Thief Star ] :
Flea on a Drum { Shi Qian | Shi Yuan }

108. ~ 72. [ Hound Star ] : Golden Haired Hound { Duan Jingzhu | Duan Jingshu }
 1. Grand Master Koop
  Grand Master Koop
  What's quirk number 5?
  Apr 9, 2019
  kyuukestu likes this.
 2. DarkHydraT
  DarkHydraT
  The day I will know all these names is the day that I will beat you in tactics
  Feb 20, 2019
  kyuukestu likes this.
 3. Vacat1o
  Vacat1o
  Very nice.
  Feb 19, 2019